Podmínky pro provoz k 1. 9. 2020

PODMÍNKY

PRO PROVOZ MŠ BIEBLOVA 7, OLOMOUC

OD 1. 9. 2020

 

Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického pokynu MŠMT ze dne 24. 8. 2020

 

 1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.

 

 1. V PROSTORÁCH MŠ
 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly.
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 • Dítě po převlečení a přezutí předáte pedagogovi v šatně. Doprovázející osoba nebude vstupovat do tříd ani do umýváren. Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte (20-30 s) a dítě převede do třídy.
 • MŠ doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla v rizikové skupině osob a aby se doprovázející osoby nestřídaly.
 • Není povoleno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty (plyšová hračka na spaní pro nejmenší děti je přípustná, pokud zůstane v MŠ)

 

 1. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
 • Škola nemá povinnost zjišťovat příznaky onemocnění COVID – 19 u žáků nebo zaměstnanců školy.
 • Pokud se ovšem u žáka projeví některý z příznaků onemocnění (například rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37°C), bude dítě přesunuto do izolace školy, zákonný zástupce bude neprodleně informován a je povinen si dítě v co nejkratší možné době vyzvednout Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako onemocnění COVID – 19, musí o tom donést informaci potvrzenou ošetřujícím lékařem. Bez této zprávy není možné dítě přijmout.
 • Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje některé z těchto příznaků COVID – 19.

 

 1. PŘEHLED OPATŘENÍ ZE STRANY MŠ
 • Hygienická opatření – dostatek dezinfekčních prostředků u vstupu do mateřské školy i v umývárnách pro děti; úklid společných prostor a jejich dezinfekce v průběhu dne.
 • Organizační opatření – budou omezeny akce (kroužky) minimálně v 1. pololetí školního roku 2020-2021
 • Aktualizace kontaktů na zákonné zástupce – zákonní zástupci dětí budou vyzváni ke kontrole a k aktualizaci jejich kontaktů