ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy.

Náš školní vzdělávací program s názvem ,,V zdravém těle zdravý duch, je vypracovaný v souladu s požadavky RVP PV a s ohledem na konkrétní podmínky.

 

RÁMCOVÉ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Dlouhodobým cílem naší MŠ je rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální, budeme jej vést tak, aby se z něj v průběhu předškolního období stala jedinečná a relativně samostatná osobnost, která bude schopná zvládat nároky života. Děti si budou osvojovat poznatky a dovednosti prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích.

Hlavním cílem naší práce je vychovávat, vzdělávat a rozvíjet děti spokojené, zdravé, pohybově zdatné a odolné vůči nemocem.

Na základě vlastního prožitku a osobní zkušenosti zajistit dítěti cílevědomý vzdělávací proces, který povede děti k samostatnému rozhodování, k překonávání překážek, ke zdravému sebevědomí a ke schopnosti se sebeovládat.

 

Cílem MŠ je rovněž:

 1. Vytvořit atmosféru vzájemné důvěry a přátelství, aby zde dítě bylo šťastné, spokojené a citově založené
 2. Navodit příznivou atmosféru pro výchovu dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, dětí s nedostatečným rodinným zázemím.
 3. Vést děti k lásce k domovu a k přírodě, vytvořit zdravé životní návyky a postoje.
 4. Chtěli bychom směřovat k ekologické oblasti
 5. Usilovat o otevření prostoru pro individuální svobodu dítěte a pedagoga

 

Ve vztahu k poznání přírodního a sociálního prostředí budeme u dětí podchycovat ty procesy, které jim napomáhají zlepšovat jejich společenské vztahy, vzbuzovat u nich pocit sounáležitosti a příslušnosti k danému prostředí. Chceme v dětech podněcovat schopnost vážit si života ve všech jeho formách, povedeme děti k úctě k vlastnímu životu a péči o něj.

Poznávání přírody pomáhá dětem nalézt sebe samé. K tomu budeme využívat pravidelné vycházky, pravidelné výlety do lesa, parku. Školní zahradu využijeme k pracovním dovednostem, k manipulaci se zahradním nářadím a k péči o rostliny. Tvořivost a fantazii budeme rozvíjet při vytváření složitějších staveb v písku a při sestavování přírodnin v ploše i jako dekorace v prostorách MŠ nebo v jejím exteriéru.

Při tvorbě obsahu vzdělávání jsme vycházeli z RVP PV. Vzdělávací obsah jsme stanovili pro věkovou skupinu 3-7 let. Vzdělávací nabídku jsme společně připravili v podobě čtyř integrovaných bloků a tematických částí, které jsou společné pro všechny třídy.

V každém integrovaném bloku jsme popsali jeho obsah, dílčí cíle pěti vzdělávacích oblastí, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy a rizika.

Integrované bloky svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se, prolínají a přechází plynule jeden do druhého.

Učitelky si ve svých třídách zpracovávají vlastní třídní vzdělávací program, který vychází ze školního vzdělávacího programu, ale je rozpracován, upraven a naplňován ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Plán vychází z celkové charakteristiky třídy a věkového složení dětí, jejich konkrétních potřeb. Je to plán, který pomáhá v průběhu vzdělávacího procesu zajistit to, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě. Děti by si měly již osvojené poznatky a dovednosti dále postupně prohlubovat a rozvíjet.

Tematické části nemají stanovenou dobu trvání. Mají určitý záměr a dílčí vzdělávací cíle, nabídku vzdělávacích činností a její realizaci, následné evaluační činnosti (hodnocení).

Obsah vzdělávací nabídky směřuje k postupnému osvojování klíčových kompetencí dosažitelných v předškolním vzdělávání.

 

 

Při plánování výchovně – vzdělávací činnosti využíváme:

 1. rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 2. metodické listy pro předškolní vzdělávání
 3. odborné časopisy, informatorium, internet, odbornou literaturu k problematice předškolního vzdělávání
 4. poznatky z přednášek a seminářů
 5. pracovní listy
 ORGANIZACE DNE:
       Čas  Činnost
6.00 – 8.30  Scházení dětí, ranní činnosti, individuální práce, didakticky cílená činnost – záměrná, spontánní
 8.30 – 9.00  Tělovýchovná chvilka
9.00 – 9.30  Hygiena, dopolední svačinka
9.30 – 10.00  Řízená činnost, plnění vzdělávacích záměrů dle témat, individuální i skupinová práce
 10.00 – 11.30  Příprava na pobyt venku, pobyt venku
 11.30 – 12.30  Hygiena, oběd, osobní hygiena
 12.30 – 14.00  Odpolední odpočinek, předškoláci – klidové činnosti dle potřeb dětí
 14.00 – 14.15  Hygiena, odpolední svačinka
 14.45 – 17.00  Činnosti a volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě, odchod dětí domů

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.