Na základě doporučení MŠMT v souvislosti s protiepidemickými opatřeními budou zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách probíhat tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

JAK POSTUPOVAT?

 

Upřednostňujeme k zaregistrování elektronickou přihlášku, kterou najdete na web stránkách MŠ Bieblova 7, Olomouc. Přihláška půjde vyplnit od 2. 5. 2021 do 12. 5. 2021.

Odkaz na registrační formulář k zápisu: https://forms.office.com/r/C9zEYsjCxe

 

Po jejím vyplnění vám bude zasláno na uvedený mail Registrační číslo, pod kterým bude od 17. – 31. 5. 2021 zveřejněno přijetí vašeho dítěte na web stránkách a na Úřední desce mateřské školy.
Potřebné formuláře – Žádost o přijetí do MŠ a Lékařské potvrzení (budou k dispozici ke stažení od 1. 5. 2021), které bude nutné doručit do mateřské školy nejpozději do 12. 5. 2021, budou součástí potvrzovacího mailu i na web stránkách mateřské školy ke stažení

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ JE MOŽNÉ DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

  1. do datové schránky Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, adresa schránky: msimf38
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
  3. poštou na adresu mateřské školy
  4. vhozením do schránky mateřské školy
  5. osobní podání – v kanceláři MŠ ve středy 5. 5. 2021 a 12. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 hod. pro ty, kteří nemají možnost získat Žádost o přijetí a Lékařské potvrzení elektronicky

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Potřebné formuláře pro Zápis do mateřské školy:

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2021-2022

OČKOVÁNÍ DĚTÍ

USTANOVENÍ § 34 ODST.5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA STANOVUJE , že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a tím je:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení §46 odst.1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním/příp.má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/.

POKUD NENÍ DÍTĚ OČKOVÁNO, VYPLÝVÁ PŘÍMO ZE ZÁKONA, ŽE NEMŮŽE BÝT PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. / Netýká se dětí absolvujících povinné předškolní vzdělávání./