9. Co by měl zvládnout předškolák

PRO VSTUP DO ŠKOLY JSOU PRO NÁSTAVAJÍCÍ PRVŇÁČKY  DŮLEŽITÉ  TYTO  SCHOPNOSTI  A DOVEDNOSTI:

 

Sebeobsluha bez asistence:

 • toaleta
 • přezouvání, obouvání
 • stravovací návyky – samostatně zvládnou jíst příborem
 • oblékání – zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček
 • postarat se o své věci a udržet v nich pořádek

Orientace ve vlastní osobě:

 • schopnost komunikovat s dospělým člověkem – odpovídá na kladené dotazy
 • znalost adresy
 • jména a příjmení své, rodičů i sourozenců
 • určí kolik má roků

 Barvy:

 • určí (pojmenuje) základní barvy i odstíny barev
 • aktivně používá pojmy tmavě – světle

 Sluchová analýza a syntéza

 • počet slabik – dítě vytleská obrázky před sebou a určí počet slabik (kolikrát jsi tleskl?)
 • první hláska – vyhledá obrázky začínající danou hláskou (před dítětem jsou uspořádány v řadě) první hláska – určí první hlásku ve slově
 • Poslední hláska – dítě určí, na kterou hlásku slovo končí

 Rytmus

 • umí básničku, reprodukuje

 Řeč

 • dějová posloupnost – pohádka – rozstříhá pohádku a dějově si seřadí
 • plynule vyprávět pohádku či příběh
 • poznat a utvářet jednoduché rýmy
 • reprodukuje (možnost střídavého vyprávění)
 • posuzované oblasti – výslovnost, artikulační obratnost, aktivní slovní zásoba
 • projevovat zájem o knížky a pozorně poslouchat i méně zábavné texty

Poznávací schopnost

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • řešit problémy, úkoly a situace

Sebepojetí, vůle, city

 • přijímat pozitivní ocenění, se svým neúspěchem se vyrovnat
 • uvědomovat si své silné a slabé stránky
 • uvědomovat si svá práva a přiznávat  práva druhým a respektovat je
 • dodržovat pravidla her a jiných činností

 Zraková diferenciace

 • odliší jiný obrázek v řadě – vertikálně i horizontálně
 • odliší dvojice lišící se vertikálně i horizontálně

 Zraková analýza a syntéza (má k dispozici předlohu)

 • varianta 1- rozstříhaný obrázek na stejné díly obdélníků (9 dílů)
 • varianta 2 – rozstříhaný obrázek na stejné trojúhelníky (6 dílů)

 Prostorová orientace (okýnko o 6-ti polích)

 • chápe instrukce o dvou kritériích – vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole, nahoře uprostřed, dole uprostřed)
 • určí polohu předmětu – aktivně používá dvě kritéria
 • řadí prvky zleva doprava

 Posloupnost

 • chápe (ukáže předmět) dle instrukce: v řadě první, poslední, předposlední, druhý…
 • určí pořadí předmětu (používá pojmy): první, poslední, předposlední
 • chápe pasivně (ukáže předmět) v řadě dle instrukce: hned před, hned za, mezi

 Množství, porovnávání, geometrické tvary

 • zvládá počítání předmětů do 10
 • rozliší více – méně – stejně (určí i aktivně pojmenovává)
 • vyhledá i pojmenuje kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

 Grafomotorika a vizuomotorika

 • grafomotorické cviky
 • správný úchop tužky ( dvěma prsty třetí podložený) s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

Dále by dítě mělo:

 • být fyzicky a pohybově vyspělé
 • zvládat stříhání a vystřihování
 • být citově samostatné a schopné kontrolovat své chování
 • zvládat odloučení od rodičů
 • dodržovat dohodnutá pravidla
 • zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti (správné vyslovování hlásek, mluvit ve větách, přiměřená slovní zásoba…)
 • zvládnout jednoduché logické a myšlenkové operace
 • soustředit na činnost (i méně zajímavou) 10-15 minut
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijmout i méně zábavný úkol a dokončit jej

 

V případě, že budete mít pochybnosti o tom, zda zvládne vaše dítě první třídu bez problémů nebo by mu prospěl odklad školní docházky, určitě se s námi spojte buď telefonicky nebo prostřednictvím mailu.

Rádi poradíme a řekneme vám náš názor.