SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17

příspěvková organizace

 

Mateřská škola BIEBLOVA 7, Olomouc

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

DÍTĚ VEDENÉ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM:

10 11 12 22 23 24 26 27 32 33
34 36 39 45 46 49 52 53 59  
                   
                   
                   

 

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2021                                    Mgr. Pavel Pala v. r. ředitel školy

 

PROSÍME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY POTVRDILI NÁSTUP NA NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU.

 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PROSÍME O NAHLÁŠENÍ VÝBĚRU JINÉ MŠ, ABYCHOM MOHLI PŘIJMOUT DALŠÍ DÍTĚ NA VOLNÉ MÍSTO.

 

DĚKUJEME