17. 5. 2023 Rozhodnutí ze zápisu dětí na školní rok 2023 – 2024

ROZHODNUTÍ

..

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

..

DÍTĚ VEDENÉ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM:

..

83505617151321735179
64235827491210308078
4711556564473432

..

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024

..

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

..

Předání Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se bude vydávat na schůzce, která se bude konat ve čtvrtek

15. 6. 2023 v 16 hod.

..

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2023                                   Mgr. Pavel Pala v. r. ředitel školy